แบบตอบรับยืนยันผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรม Workshop การสร้างเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์